dijous, 16 de juny del 2016

Segona fase Xarxallibres

Arriva el moment de tornar els llibres al col·legi per el·laborar el banc de llibres amb el programa Xarxallibres, i han eixit instruccions al respecte de la Consellería d'Educació i del Ajuntament. L'AMPA del CEIP l'Almassil s'ha reunit amb les altres AMPAs de Mislata i amb l'Equip directiu del centre per ampliar informació.
Per a poder pertànyer al programa Xarxallibres, i tindre dret a llibres a cost zero a l'any que ve: Tots els xiquets, siguen del curs que siguen, han d'entregar els llibres que enguany han format part del material curricular (llibres i quadernets, no llibres de lectura). Independentment de que al curs que ve se'n vagen o no a utilitzar. Esta és l'única forma de poder cobrar la segona part d'allò que s'ha gastat en els llibres. Els llibres han d'estar en les millors condicions possibles. Per tant, hem d'intentar esborrar el màxim que es puga. En tot cas, serà el propi centre i ningú més, qui decidisca la validesa dels mateixos. Per als cursos que en l'any que ve acadèmic utilitzen llibres diferents dels utilitzats enguany. El propi centre donarà un xec llibre per a l'adquisició d'estos llibres.
S'aniran informant de lod detalls a través de circulars del col·legi i des del Facebook de l'AMPA.


ÚLTIMES NOTICIES


CEIP “L’ALMASSIL” BANC DE LLIBRES A TOTES LES FAMILIES DE 1r I 2n DE PRIMÀRIA DEL CURS 2016-2017 .

PODEN ENCARREGAR ELS LLIBRES DE TEXT EN LES LLIBRERIES QUE ELEGISQUEN . QUAN EL “ CHEQUE –LIBRO “ ESTIGA GENERAT ELS INFORMAREM .
NOVETATS 

El centre ha enviat una circular als pares amb informació, i ja s'ha constituït la Comisió Xarxallibres del Consell Escolar. A continuació el resum del més interessant:

RECEPCIÓ DE LLIBRES


Dimecres 22 de juny
Lloc: Aules corresponents a cada grup
9:00-11:00 3r curs i 5 anys
11:30-13:30 5e i 6e curs
12:00-14:00 4t curs

Dijous 23 de juny
Lloc: Aules corresponents a cada grup
9:00-11:00 2n curs
11:00-13:00 1r curs

Dijous 23 de juny
Lloc: Aula de música
17:00-18:00 Torn excepcional de tots els cursos


- Portar la inscripció i còpia (3 fulles) omplida i impresa (Enllaç)
- S'han de portar els llibres de tots els cursos, es prendrà nota de tots, i els que ja es sapia sense necessitat de valoració que no van a incorporar-se al banc de llibres es tornaran en eixe moment.

- S'acceptarà com a un lot complet si falta algun llibre d'una sola assignatura. Si son 3 llibres per assignatura, s'han de portar tots, per ejemple.
- No cal vindre el pare solicitant, pot vindre algú en representació, portant documentació i llibres.


VALORACIÓ DE LLIBRES
Dilluns 27 de juny de 9:00-11:00
Llibres 3r-6e curs

- Es demanarà col·laboració d'un parell de pares voluntaris per curs per ajudar en la selecció dels llibres que estiguen en condicions (Preguntar a l'AMPA)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Llega el momento de devolver los libros al colegio por el·laborar el banco de libros con el programa Xarxallibres, y han salido instrucciones al respeto de la Consellería de Educación y del Ayuntamiento. El AMPA del CEIP l'Almassil s'ha reunido con las otras AMPAs de Mislata y con l'Equip directivo del centro por ampliar información.
Para poder pertenecer al programa Xarxallibres, y tener derecho a libros a coste cero al año que viene: Todos los niños, sean del curso a que sean, han de entregar los libros que este año han formado parte del material curricular (libros y cuadernillos, no libros de lectura). Independientemente de que al curso que viene se vayan o no a utilizar. Esta es la única forma de poder cobrar la segunda parte de lo gastado en los libros. Los libros han de estar en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, hemos de intentar borrar el máximo que se pueda. En todo caso, será el propio centro y nadie más, quien decida la validez de los mismos. Para los cursos que el año que viene académico utilizan libros diferentes de los utilizados este año. El propio centro dará un cheque libro para la adquisició de estos libros.

Se irán informando de los detalles a través de circulares del colegio y desde el Facebook del AMPA.

ULTIMAS NOTICIAS


CEIP “L’ALMASSIL”BANCO DE LIBROS A TODAS LAS FAMILIAS DE 1º I 2º DE PRIMARIA DEL CURSO 2016-2017.

PUEDEN ENCARGAR LOS LIBROS DE TEXTO EN LAS LIBRERIAS QUE ELIJAN . CUANDO EL “ CHEQUE –LIBRO “ ESTÉ GENERADO LES INFORMAREMOS .NOVEDADES

El centro ha enviado una circular a los padres con información, y ya se ha constituido la Comisió Xarxallibres del Consejo Escolar. A continuación el resumen de lo más interesante:

RECEPCIÓN DE LIBROS 


Miércoles 22 de junio
Lugar: Aulas de cada curso
9:00-11:00 3r curso i 5 años
11:30-13:30 5e y 6e curso
12:00-14:00 4t curso

Jueves 23 de junio
Lugar: Aulas de cada curso
9:00-11:00 2n curso
11:00-13:00 1r curso

Jueves 23 de junio
Lugar: Aula de música
17:00-18:00 Turno excepcional de todos los cursos

- Llevar la inscripción y copia (3 hojas) rellena e impresa (Enlace)
- Se ha de llevar los libros de todos los cursos, se tomará nota de todos, y los que ya se sepa sin necesidad de valoración que no van a incorporarse al banco de libros se volverán en ese momento.
- S'acceptarà como un lote completo si falta algún libro d'una sola asignatura. Si hay 3 libros por asignatura, se han de llevar todos, por ejemplo.
- No hace falta venir el padre solicitant, puede venir alguien en representación, llevando documentación y los libros.


VALORACIÓN DE LIBROS 
Lunes 27 de junio de 9:00-11:00
Libros 3r-6e curso

- Se pedirá colaboración de un par de padres voluntarios por curso por ayudar en la selección de los libros que estén en condiciones (Preguntar al AMPA)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada